کد ملی: 0439137322

نام: امان اله

نام خانوادگی: زردچهره

نام پدر: محمدعلی

شناسه صنفی: 0439148147

نام املاک: املاک مهدی

تاریخ صدور پروانه: 1388/02/19

تاریخ انقضاء: 1398/02/19

آدرس: بومهن بلوار امام خ اسلامی

فهرست