کد ملی: 0439384370

نام: فاطمه

نام خانوادگی: رحمتی

نام پدر: غلامرضا

شناسه صنفی: 0093940873

نام املاک: نیک اندیشان

تاریخ صدور پروانه: 1385/12/22

تاریخ انقضاء: 1395/12/23

آدرس: بومهن بلوار امام (ره) خیابان سپاه پ7جدید 7

فهرست