کد ملی: 0439543428

نام: علی

نام خانوادگی: اسماعیلی

نام پدر: حسن

شناسه صنفی: 0198482701

نام املاک: مشاوراملاک-اسماعیلی

تاریخ صدور پروانه: 1389/08/29

تاریخ انقضاء: 1399/08/30

آدرس: بومهن-بلوارامام-بلوارچمران-ابتدای شهرک کشاورزی-پ209 209

فهرست