کد ملی: 0439713791

نام: مسلم

نام خانوادگی: شکری

نام پدر: سیفعلی

شناسه صنفی: 0421626435

نام املاک: فرزین

تاریخ صدور پروانه: 1394/06/17

تاریخ انقضاء: 1399/06/18

آدرس: بومهن بلوار امام جنب اداره کشاورزی

فهرست