کد ملی: 0439763551

نام: مجید

نام خانوادگی: میرزائی

نام پدر: حسن

شناسه صنفی: 0366700200

نام املاک: پرهام

تاریخ صدور پروانه: 1393/03/13

تاریخ انقضاء: 1398/03/13

آدرس: فاز 2 جنب بانک ملی مجتمع تجاری یاس 2 5

فهرست