کد ملی: 0439767792

نام: مصطفی

نام خانوادگی: ملک محمدی

نام پدر: مسلم

شناسه صنفی: 0403359029

نام املاک: محمدی

تاریخ صدور پروانه: 1388/05/24

تاریخ انقضاء: 1398/05/24

آدرس: بومهن خیابان سپاه علامه طباطبایی روبروی مدرسه فاطمه الزهرا

فهرست