کد ملی: 0439836174

نام: علی

نام خانوادگی: احمدی

نام پدر: رحمت اله

شناسه صنفی: 0376412208

نام املاک: املاک صنایع

تاریخ صدور پروانه: 1393/04/17

تاریخ انقضاء: 1398/04/17

آدرس: بومهن خ عسگری 83/1

فهرست