کد ملی: 0439978033

نام: سعید

نام خانوادگی: اکبری خبازی

نام پدر: جعفر

شناسه صنفی: 0439165354

نام املاک: 11111

تاریخ صدور پروانه: 1389/05/09

تاریخ انقضاء: 1399/05/09

آدرس: بومهن خ حاج منصور خ الوند

فهرست