کد ملی: 0440023440

نام: حمیدرضا

نام خانوادگی: شفائی

نام پدر: محمدحسین

شناسه صنفی: 0377305546

نام املاک: املاک پارسا

تاریخ صدور پروانه: 1393/04/17

تاریخ انقضاء: 1398/04/17

آدرس: فاز2 میدان امام خمینی 7 تجاری گلستان

فهرست