کد ملی: 0450187861

نام: ابراهیم

نام خانوادگی: جوانمرد

نام پدر: احمد

شناسه صنفی: 0406097909

نام املاک: جوانمرد

تاریخ صدور پروانه: 1393/11/05

تاریخ انقضاء: 1398/11/05

آدرس: بومهن خ سپاه بعد از 24 متری بسیج نبش کوچه محمدی

فهرست