کد ملی: 0451206428

نام: علیرضا

نام خانوادگی: حیدری

نام پدر: عباس قلی

شناسه صنفی: 0367962696

نام املاک: املاک نور

تاریخ صدور پروانه: 1393/02/06

تاریخ انقضاء: 1398/02/06

آدرس: بلوار صیاد شیرازی پاسداران 28 تجاری نام آوران 28

فهرست