کد ملی: 0451279727

نام: حسن

نام خانوادگی: فلاحیان شفیعی

نام پدر: موسی

شناسه صنفی: 0374064440

نام املاک: وطن

تاریخ صدور پروانه: 1393/03/22

تاریخ انقضاء: 1398/03/22

آدرس: فاز2 تجاری قصر پردیس 20

فهرست