کد ملی: 0451921224

نام: سیدعلی

نام خانوادگی: جبلی

نام پدر: سیدتقی

شناسه صنفی: 0437798424

نام املاک: رضایی

تاریخ صدور پروانه: 1389/01/28

تاریخ انقضاء: 1399/01/29

آدرس: بومهن بلوار امام (ره) بلوار قریبی خ دلجو

فهرست