کد ملی: 0452198240

نام: اکرم

نام خانوادگی: ترکمن حیدری

نام پدر: محمدتقی

شناسه صنفی: 0380746896

نام املاک: املاک حافظ

تاریخ صدور پروانه: 1393/06/18

تاریخ انقضاء: 1398/06/18

آدرس: فاز2 میدان امام خمینی تجاری گلستان 9

فهرست