کد ملی: 0452457416

نام: غلامرضا

نام خانوادگی: دادگستر

نام پدر: محمد علی

شناسه صنفی: 0419796736

نام املاک: املاک خورشید

تاریخ صدور پروانه: 1394/05/18

تاریخ انقضاء: 1399/05/19

آدرس: پردیس- فاز 3- خ معلم - تجاری امید

فهرست