کد ملی: 0452503841

نام: شهرام

نام خانوادگی: مظفری

نام پدر: فتح پور

شناسه صنفی: 0439082448

نام املاک: رضایی

تاریخ صدور پروانه: 1388/04/13

تاریخ انقضاء: 1398/04/13

آدرس: پردیس فاز 2 میدان امام (ره) تجاری گلستان

فهرست