کد ملی: 0452672139

نام: رسول

نام خانوادگی: دادگستر

نام پدر: محمد علی

شناسه صنفی: 0375809375

نام املاک: طلوع خورشید

تاریخ صدور پروانه: 1393/04/10

تاریخ انقضاء: 1398/04/10

آدرس: بلوار سفیر امید معلم 12 تجاری امید

فهرست