کد ملی: 0452971543

نام: سیدابوالقاسم

نام خانوادگی: موسوی جوردی

نام پدر: سیدعلی اکبر

شناسه صنفی: 0439102945

نام املاک: 11111

تاریخ صدور پروانه: 1389/04/06

تاریخ انقضاء: 1399/04/06

آدرس: بومهن بلوار امام (ره)

فهرست