کد ملی: 0453005241

نام: ناصر

نام خانوادگی: چراغی

نام پدر: برجعلی

شناسه صنفی: 0437894392

نام املاک: چراغی

تاریخ صدور پروانه: 1388/08/02

تاریخ انقضاء: 1398/08/02

آدرس: بومهن خرمدشت سیاهسنگ نبش خ چهارم شرقی

فهرست