کد ملی: 0453005969

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: صفاجو

نام پدر: رضا

شناسه صنفی: 0404366234

نام املاک: صفاجو

تاریخ صدور پروانه: 1391/05/14

تاریخ انقضاء: 1401/05/13

آدرس: بومهن بلوار امام مجتمع تجاری صفاجو طبقه همکف

فهرست