کد ملی: 0453017452

نام: نعمت اله

نام خانوادگی: تابان پور

نام پدر: نصرت اله

شناسه صنفی: 0409985289

نام املاک: مدائن

تاریخ صدور پروانه: 1388/09/08

تاریخ انقضاء: 1398/09/08

آدرس: بومهن خرمدشت بین 35 متری و 20متری شرقی

فهرست