کد ملی: 0453597173

نام: علی

نام خانوادگی: صادقی

نام پدر: غلام عباس

شناسه صنفی: 0367834912

نام املاک: مشاور املاک صادقی

تاریخ صدور پروانه: 1393/03/28

تاریخ انقضاء: 1398/03/28

آدرس: پردیس فاز 4بلوار فردوس خ عرش تجاری شقایق

فهرست