کد ملی: 0453604358

نام: احسان

نام خانوادگی: ضابطی طرقی

نام پدر: اکبر

شناسه صنفی: 0367141088

نام املاک: املاک110ضابطی

تاریخ صدور پروانه: 1393/02/28

تاریخ انقضاء: 1398/02/28

آدرس: فاز2میدان امام خمینی بلوارملاصدرا 21 مجتمع تجاری کوه نور

فهرست