کد ملی: 0491272634

نام: سعید

نام خانوادگی: فرامرزی

نام پدر: نبی اله

شناسه صنفی: 0401932206

نام املاک: فرامرزی

تاریخ صدور پروانه: 1386/12/11

تاریخ انقضاء: 1396/12/10

آدرس: پردیس تجاری قصر پردیس

فهرست