کد ملی: 0492385475

نام: حسن

نام خانوادگی: علی جو

نام پدر: میرزا

شناسه صنفی: 0386301625

نام املاک: املاک کوروش

تاریخ صدور پروانه: 1393/07/10

تاریخ انقضاء: 1398/07/10

آدرس: فاز2 میدان امام 11 تجاری بهارستان

فهرست