کد ملی: 0532968506

نام: حمیدرضا

نام خانوادگی: فریدافشار

نام پدر: علی رضا

شناسه صنفی: 0369015434

نام املاک: مسکن فرید

تاریخ صدور پروانه: 1393/07/04

تاریخ انقضاء: 1398/07/04

آدرس: پردیس میدان امام خمینی(ره) نبش تجاری کوه نور 4

فهرست