کد ملی: 0533107458

نام: یاسین

نام خانوادگی: کنعان مقدم

نام پدر: علی اکبر

شناسه صنفی: 0369898876

نام املاک: املاک پرواز پردیس

تاریخ صدور پروانه: 1393/02/20

تاریخ انقضاء: 1398/02/20

آدرس: خلیج فارس تجاری گلستان 42

فهرست