کد ملی: 0558477641

نام: احمد

نام خانوادگی: زارعی

نام پدر: علی اکبر

شناسه صنفی: 0403396248

نام املاک: املاک تخت جمشید

تاریخ صدور پروانه: 1391/01/26

تاریخ انقضاء: 1401/01/25

آدرس: بومهن خیابان سپاه

فهرست