کد ملی: 0558521118

نام: عباس

نام خانوادگی: خلیلی

نام پدر: خلیلی

شناسه صنفی: 0410498915

نام املاک: خلیلی

تاریخ صدور پروانه: 1394/01/15

تاریخ انقضاء: 1399/01/16

آدرس: بومهن بلوار امام روبروی شهرداری و فرماندهی نیروی انتظامی ساختمان پلیس +10

فهرست