کد ملی: 0620605464

نام: حسین

نام خانوادگی: عونعلی نژاد

نام پدر: محمدابراهیم

شناسه صنفی: 0381200152

نام املاک: صداقت

تاریخ صدور پروانه: 1393/05/21

تاریخ انقضاء: 1398/05/21

آدرس: پردیس فاز 4 مجتمع تجاری شقایق

فهرست