کد ملی: 0639285570

نام: عباسعلی

نام خانوادگی: عابدی

نام پدر: علی اصغر

شناسه صنفی: 0405135086

نام املاک: عابدی

تاریخ صدور پروانه: 1386/09/11

تاریخ انقضاء: 1396/09/11

آدرس: بومهن خ طلایی خیابان صنوبر نبش کوچه بخششی

فهرست