کد ملی: 0652589871

نام: اسفندیار

نام خانوادگی: نخعی

نام پدر: حیدر

شناسه صنفی: 0403486787

نام املاک: نخعی

تاریخ صدور پروانه: 1389/05/23

تاریخ انقضاء: 1399/05/24

آدرس: پردیس فاز 1 روستای واسفجان نبش خ مالک اشتر

فهرست