کد ملی: 0791153185

نام: رضا

نام خانوادگی: رحمانیان پور

نام پدر: علی اصغر

شناسه صنفی: 0439112627

نام املاک: 11111

تاریخ صدور پروانه: 1388/05/24

تاریخ انقضاء: 1398/05/24

آدرس: بومهن بلوار امام(ره) روبروی ورودی فاز 4 پردیس نبش 10 متری اول

فهرست