کد ملی: 0791260135

نام: سیدحسن

نام خانوادگی: داش خانه

نام پدر: سیدمحمود

شناسه صنفی: 0406186784

نام املاک: داش

تاریخ صدور پروانه: 1391/03/15

تاریخ انقضاء: 1401/03/14

آدرس: بومهن بلوار امام-خ طلایی سه راه داشخانه نبش کوچه چمران

فهرست