کد ملی: 0791262261

نام: حسین

نام خانوادگی: داش خانه

نام پدر: غلامرضا

شناسه صنفی: 0403362310

نام املاک: داشخانه

تاریخ صدور پروانه: 1391/07/08

تاریخ انقضاء: 1401/07/07

آدرس: بومهن بلوار امام خ طلایی

فهرست