کد ملی: 0791280871

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: درفکی

نام پدر: صفی اله

شناسه صنفی: 0403359353

نام املاک: درفکی

تاریخ صدور پروانه: 1389/05/03

تاریخ انقضاء: 1399/05/04

آدرس: بومهن بلوار امام خ مسعود زاهدی نبش 6 متری حافظ

فهرست