کد ملی: 0791281078

نام: علی اکبر

نام خانوادگی: درفکی

نام پدر: ابوالقاسم

شناسه صنفی: 0404768817

نام املاک: درفکی

تاریخ صدور پروانه: 1391/04/10

تاریخ انقضاء: 1401/04/09

آدرس: بومهن بلوار خ شهید زاهدی نبش کوچه حافظ

فهرست