کد ملی: 0791281361

نام: علی

نام خانوادگی: درفکی

نام پدر: اسداله

شناسه صنفی: 0437418784

نام املاک: درفکی

تاریخ صدور پروانه: 1391/09/15

تاریخ انقضاء: 1401/09/14

آدرس: خرمدشت بین 20متری شرقی و سیاه سنگ جنب مبل ایران زمین مجتمع آسمان

فهرست