کد ملی: 0792686586

نام: حسین

نام خانوادگی: دلیری فرد

نام پدر: محمدرضا

شناسه صنفی: 0376963603

نام املاک: مشاورین املاک دلیری

تاریخ صدور پروانه: 1393/06/08

تاریخ انقضاء: 1398/06/08

آدرس: پردیس فاز 4 بلوار فردوس خ عرش عرش 2 تجاری شقایق

فهرست