کد ملی: 0795021151

نام: احسان

نام خانوادگی: نویدی راد

نام پدر: حسین

شناسه صنفی: 0368076473

نام املاک: آلونک

تاریخ صدور پروانه: 1393/03/11

تاریخ انقضاء: 1398/03/11

آدرس: فاز 2 مجتمع تجاری قصر پردیس ط همکف

فهرست