کد ملی: 0872735621

نام: محمد

نام خانوادگی: کیومرثی بیرک علیا

نام پدر: پیرعلی

شناسه صنفی: 0381107529

نام املاک: املاك كيومرثي

تاریخ صدور پروانه: 1393/06/03

تاریخ انقضاء: 1398/06/03

آدرس: بومهن بلوار امام(ره) اول 16متري صنوبر 18

فهرست