کد ملی: 09124946625

نام: غلام

نام خانوادگی: غلامی

نام پدر:

شناسه صنفی: 4946625

نام املاک: الهلش

تاریخ صدور پروانه: 14000422

تاریخ انقضاء: 14000430

آدرس: سحخلتس علشدب شندلبخع شا للع شدم بنث شاعبت

فهرست