کد ملی: 1229255605

نام: منصور

نام خانوادگی: حیدری کوچانی

نام پدر: ابن علی

شناسه صنفی: 0375618148

نام املاک: املاک قصرفیروزه

تاریخ صدور پروانه: 1393/04/01

تاریخ انقضاء: 1398/04/01

آدرس: فاز2 میدان امام خمینی 18 تجاری بهارستان

فهرست