کد ملی: 1229255605

نام: منصور

نام خانوادگی: حیدری کوچانی

نام پدر: ابن علی

شناسه صنفی: 0198444358

نام املاک: قصرفیروزه

تاریخ صدور پروانه: 1387/05/19

تاریخ انقضاء: 1397/05/18

آدرس: بومهن-بلوارامام(ره)-روبروی ورودی فاز4 پردیس-نبش 10متری-شماره1 1

فهرست