کد ملی: 1261570901

نام: سیدحسن

نام خانوادگی: بنی فاطمه

نام پدر: آقا ماشا اله

شناسه صنفی: 0404008296

نام املاک: بنی فاطمه

تاریخ صدور پروانه: 1388/03/30

تاریخ انقضاء: 1398/03/30

آدرس: نرسیده به بومهن کرشت روبروی بهزیستی

فهرست