کد ملی: 1289597243

نام: محمد امین

نام خانوادگی: جواهری

نام پدر: محمد ابراهیم

شناسه صنفی: 0367568511

نام املاک: املاک جواهری

تاریخ صدور پروانه: 1393/04/03

تاریخ انقضاء: 1398/04/03

آدرس: بلوار خلیج فارس تجاری گلستان 102

فهرست