کد ملی: 1377498921

نام: امیر

نام خانوادگی: خاتمی زنوزیان

نام پدر: هوشنگ

شناسه صنفی: 0368783826

نام املاک: خوش قدم

تاریخ صدور پروانه: 1393/02/04

تاریخ انقضاء: 1398/02/04

آدرس: فاز1 میدان عدالت تجاری ولیعصر 25 تجاری ولیعصر

فهرست