کد ملی: 1378257790

نام: حسن

نام خانوادگی: نظرزاده کلان

نام پدر: عوض

شناسه صنفی: 0376048140

نام املاک: املاک نظری

تاریخ صدور پروانه: 1393/04/09

تاریخ انقضاء: 1398/04/09

آدرس: بلوار سفیر امید جنب بانک مسکن تجاری آسمان 15

فهرست