کد ملی: 1450166784

نام: حامد

نام خانوادگی: عطائی

نام پدر: اعتبار

شناسه صنفی: 0437903228

نام املاک: عطایی

تاریخ صدور پروانه: 1391/04/10

تاریخ انقضاء: 1401/04/09

آدرس: بومهن خ حاج منصور

فهرست