کد ملی: 1502437309

نام: داود

نام خانوادگی: اقدم

نام پدر: محمدتقی

شناسه صنفی: 0437259157

نام املاک: اقدم

تاریخ صدور پروانه: 1389/08/08

تاریخ انقضاء: 1399/08/09

آدرس: پردیس فاز 1 خ فروردین جنوبی خ سعدی تجاری گلها ط همکف

فهرست